NAKKILAN KUNTA ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski 16.1.2023 KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 19.12.2022 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa- ja ym­pä­ristölupa-asian Nakkilan kun­nan Villilän kylässä sijait­sevan kiinteistön Villilä 531-417-1-127 määräalalla Villilä M601, 531-417-1-127-M601. Hakemus koskee maa-aineslu­paa kalliokivi­aineksen ottamiseen sekä ympäristö­lupaa kiven louhintaan ja […]

Biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa vuoden 2023 alusta alkaen jätehuoltoviranomaiselle. Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta Lomakkeet – Porin kaupunki. Jos kompostoinnista ei ilmoiteta, jokainen keräyksen piiriin kuuluva kiinteistö liitetään biojätteen keräilyyn automaattisesti kesällä 2024. Kompostointi-ilmoitus tehdään myös haja-asutusalueella ja vapaa-ajankiinteistöillä tapahtuvasta kompostoinnista. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Lue lisää

Ilmoitus kuulutuksesta Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Nakkilan kunta Dnro:t 1) ESAVI/38994/2022 2) ESAVI/49214/2022 Asiat 1) Vedenoton lisääminen Santamaan vedenottamosta, Kokemäki 2) Lammaisten vedenottamon luvan rauettaminen, Nakkila Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.1.–17.2.2023 osoitteessa 1) ESAVI/38994/2022 https://ylupa.avi.fi ja 2) ESAVI/49214/2022 https://ylupa.avi.fi, mistä […]

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.1.2023 ALKAEN Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Taksa muodostuu kahdesta osasta: ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvästä sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvästä taksanosasta. Ekomaksun osalta taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin […]

Porin seudun jätehuoltomääräykset uudistettavana Porin seudulla on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen perustuen jätelain muutokseen. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Yhtenäiset määräykset koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Harjavallan kaupunkiin suunnittelemaa rinnakkaispolttolaitoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Alla on linkki kuulutukseen ja perusteltuun päätelmään. www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4.11.2022 saakka. Alla on linkki kuulutukseen. Kuulutus Kuulutukseen ja päätelmän […]

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 27.6.2022 seuraavan asemakaavan: Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutos. Samassa yhteydessä valtuusto on hyväksynyt Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä koskevat katusuunnitelmaehdotukset. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/ Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä. 18.8.2022 Nakkilan valtuusto   Asemakaavan muutoksen voimaantuleminen

Asia: KUULUTUS VALMIIN SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma rikkidioksidin varoituskynnyksen ylittyessä Harjavallassa Kuulutus_lopullinensuunnitelma_10.8.2022 ja Toimintasuunnitelma_julkinen_4.8.2022 Kuulutus ja toimintasuunnitelma on nähtävillä 10.8.2022 – 19.9.2022 Nakkilan kunnan verkkosivuilla ja Nakkilan kunnanvirastolla, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Asia: Kuulutus täydennetyn YVA-selostuksen nähtävillä olosta, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys Kuulutus, STEP Oy, YVA-selostus täydennys ja Mielipidelomake_STEP Oy, YVA-selostus täydennys Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosivuilla 2.9.2022 saakka. Kuulutukseen ja YVA-selostuksen täydennyksen paperiversiokopioon voi tutustua Nakkilan kunnan kirjaamossa, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina.

Lounais-Suomen kutsuntakuulutus 2022, Puolustusvoimat Lue lisää: Lounais-Suomen kutsuntakuulutus 2022 Ohjeita kutsuntoihin 2022 Nähtävilläolo 13.6. – 15.12.2022