Avustusten jakoperusteet

Viimeksi päivitetty 6.2.2023

Uusi Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Lain mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-järjestelmä) ovat ajantasaistettu tiekunnan toimesta niin kuin yksityistielain 50 §:ssä  edellytetään. Muut yksityistieavustusten jakoperusteet päättää tekninen valiokunta.

Yksityistiet on jaettu 8:aan kunnossapitoluokkaan tien liikenteellisen merkittävyyden mukaan. Myös tien rakenteelliset seikat ja tierakenteen epäedulliset pohja- ja kuivatusolosuhteet pyritään huomioimaan kunnossapitoluokkaa määriteltäessä. Teiden kunnossapidon omavastuuosuudet ovat kunnossapitokustannuksista 25 %, jotka tiekunnan on osakkailta perittävä tieyksikkömaksuina. Merkittävänä avustuksen myöntämisperusteena on tien todellinen pituus. Yksikkömaksujen perimättä jättäminen on myös osoitus tiekunnan vakavaraisuudesta tai  kunnossapitoluokituksen tarkennustarpeesta. Mikäli tiekunnan varat vuoden lopun tilanteessa ylittävät tiekunnan rahantarpeesta yli kahden vuoden tarpeen, katsotaan se avustusta  vähentävänä seikkana 25 %:n verran tiekunnalta.

Teknisen valiokunnan kokouksessaan (2.2.2023 §10) päättämät jakoperusteet ja kunnossapitoluokat.

Yleiskirje 10/2018 yksityistielaki uudistuu- kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa