Sidonnaisuudet

Viimeksi päivitetty 14.6.2024

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sodonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaismormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunna n esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämää jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteritä ja tietoverkosta.”

Valtuustokauden 2021-2025 sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoitusvelvolliset:

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Nakkilan kunnalla sidonnaisuusilmoitusvelvollisia ovat:

TOIMIELIN ILMOITUSVELVOLLISET
Kunnanhallitus jäsenet, varajäsenet, esittelijä
Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Sivistysvaliokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä
Tekninen valiokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, esittelijä
Valtuusto puheenjohtaja, varapuheenjohtajat
Perusturvavaliokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä
Tarkastuslautakunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

Ilmoitus tehdään seuraavista sidonnaisuuksista:

 •  yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävistä
  • yrityksen toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät
  • yrityksen ja yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys
 • merkittävä varallisuus
  • liittyen elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan
  • sellaisten kiinteistöjen omistus, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu (ei tarkoiteta omakotitalon omistamista)
 • tapauskohtaisesti harkittava
  • maan ja metsän omistaminen omassa kunnassa
  • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus
  • merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus (esim. takaus tai vakuus)
  • henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta.