Tekniset palvelut

Viimeksi päivitetty 4.9.2023

Teknisen toimialan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta, huolehtia kunnan tiehallinnosta ja osaltaan liikenneolojen kehittämisestä kunnassa sekä jäljempänä mainituista muista tehtävistä.

Tekninen valiokunta valvoo teknisen toimialan toimintaa sekä sen talouden ja organisaation kehittämistä, ohjaa ja valvoo sen suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä. Vesihuoltolaitos kuuluu teknisen valiokunnan alaisuuteen ja on osana teknisen valiokunnan toimialaa. Tekninen valiokunta on toimivaltainen elin yksityistielakiin perustuvissa yksityistieasioissa.

Tekninen valiokunta on 7-jäseninen sekä jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tekninen valiokunta kokoontuu vuosittain, tarpeen mukaan n. 9 – 11 kertaa. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja Harri Kukkula, rakennustarkastaja Seppo Saarimaa ja ympäristösihteeri Kari Ylikoski sekä sihteerinä toimii palvelusihteeri Tanja Rantanen.

Teknisen valiokunnan jaosto ratkaisee ne uhkasakko- ja teettämisuhka-asiat sekä hallintopakkoasiat vesihuoltolain, jätelain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain ja muun ympäristölainsäädännön osalta, jotka eivät tule ratkaistavaksi muun viranomaisen toimesta lainsäädännön tai kuntien välisten yhteistyösopimusten tai niiden nojalla hyväksyttyjen johtosääntöjen perusteella. Teknisen valiokunnan jaosto on 3-jäseninen sekä jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Teknisen valiokunnan jaosto kokoontuu tarpeen mukaan. Asiat ratkaistaan jaoston kokouksissa ympäristötoimen ja maa-aineslain mukaisten asioiden osalta ympäristösihteerin esittelystä, rakennusvalvonnan asiat rakennustarkastajan esittelystä ja teknisen toimialan muiden asioiden osalta teknisen johtajan esittelystä.

Teknisen toimialan toiminta jakautuu seuraaviin taloudellisiin tulosalueisiin:

Tekninen toimi

  • teknisen toimen hallinto
  • mittaustoimi
  • liikenneväylät
  • puistot ja yleiset alueet
  • hulevesi

Kiinteistötoimi

  • metsätilat

Tilapalveluyksikkö

  • kiinteistönhoito
  • puhtaanapitopalvelut

Vesihuoltolaitos

  • vesilaitos
  • viemärilaitos

Jätehuolto

Rakennusvalvonta

Ympäristötoimi

 

Pienhankinnoista lisää sivulla Pienhankinnat – HILMA