Rakentamisen suunnittelutarveratkaisu / poikkeaminen

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Rakentaminen suunnittelutarvealueella / suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin  rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa, esim. teollisuusrakennusten ja muun elinkeinoelämän hankkeiden rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolelle.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan asemakaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia, tienvarsia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös. Tämä päätös voidaan ratkaista myös rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Menettely vastaa entistä taaja-asutuspoikkeuslupa-käytäntöä.

Sen estämättä, mitä suunnittelutarvealueelle rakentamisesta säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai  asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen

Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta myöntää poikkeamisen Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä, säädetyistä rakennusluvan erityisistä  edellytyksistä suunnittelutarvealueella eikä menettelyä koskevista säännöksistä.

Tavallisimmin poikkeamisen tarve johtuu siitä, että rakentamishanke tai muu toimenpide on ristiriidassa voimassa olevan kaavan kanssa tai ainakin liittyy kaavoitukseen. Kaavoitus on pääsääntö, josta poiketaan. Esim. poiketaan asemakaavassa olevasta käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta tai muusta määräyksestä. Rantarakentamisessa poikkeaminen koskee  yleisimmin ranta-alueen suunnittelun tarvetta eli sitä, että rannalle ei saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa, tai ranta-alueella oleva loma-asunto muutetaan  asuinrakennukseksi.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.

Nakkilassa rakennustarkastaja ratkaisee rakentamisen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueelle sekä poikkeamiset rakentamisesta ja muista toimenpiteistä.