Haettavat luvat

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus) tai rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi tai vast.)
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla)
 • muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. autotallin muuttaminen asuintilaksi, loma-asunnon muutos pysyväksi asunnoksi, varaston muutos korjaamoksi, lämpökeskuksen rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen yms.)

Toimenpidelupa ja -ilmoitus

 • Rakennelma: erilaisten rakennelmien rakentamiseen kuten esim. katokset, vajat, kioskit, käymälät, esiintymislavat tai muut vastaavat rakennelmat sekä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen
 • Yleisörakennelma: urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava, katsomo, yleisöteltta tai vastaava
 • Liikuteltava laite: asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä tai veneilyä varten
 • Erillislaite: maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, pienen tuulivoimalan, puistomuuntamon suuren valaisinpylvään tai vastaavan laitteen tai laitoksen rakentaminen
 • Vesirajalaite: suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen
 • Säilytys- tai varastointialue: suurehkon muusta alueesta erotetun varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen verrattavan alueen järjestäminen
 • Julkisivutoimenpide: rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhousten rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai ikkunajaon muuttaminen
 • Mainostoimenpide: rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen
 • Aitaaminen: rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen
 • Kaupunkikuvajärjestely: muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset
 • Huoneistojärjestely: asuinhuoneiston yhdistäminen ja jakaminen
 • Maalämpö: lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä
 • Aurinkopaneelit: kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen

Nakkilan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita em. kohdissa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Lisäksi ko. rakennusjärjestyksessä on määrätty, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Nakkilan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen pienehkön, tulisijattoman enintään 60m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan lupamenettelyn asemesta ilmoitusmenettelyä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen

Rakennuksen purkamislupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella. Purkamislupa on myös tarpeen, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa niin määrätään. Purkamislupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai oikeusvaikutteisella yleiskaava-alueella (jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella). Lupaa ei tarvitayleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.