Koulukuraattorit

Viimeksi päivitetty 19.1.2023

Koulukuraattorin tehtävänä on sosiaalityön keinoin tukea ja ohjata oppilaan koulunkäyntiä. Työn tavoitteena on edistää oppilaan / opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä ehkäistä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä syrjäytymistä. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan/opiskelijan, hänen huoltajiensa, kouluyhteisön, koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä muiden viranomaisten kanssa.

Opiskeluhuollon koulukuraattorit ovat 1.1.2023 alkaen Satakunnan hyvinvointialueen henkilökuntaa.

Koulukuraattorin oppilaskohtainen työ:

 • tukikeskustelut (lyhyt- tai pitkäkestoinen)
 • yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään osallistuminen (tarvittaessa)
 • perheen tukeminen kasvatustyössä ja sosiaalisessa selviämisessä, mm. keskustelut, tapaamiset, kotikäynnit, yhteisneuvottelut
 • kokonaistilanteen arviointi: mitä tukea asiakas, perhe ja koulu tarvitsevat, jotta oppilas selviytyisi mahdollisimman hyvin
 • asiakkaan edun arvioiminen ja sen toteutumisen ajaminen
 • ohjaus ja neuvonta mm. opiskeluun liittyvissä asioissa
 • koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus!

Koulukuraattorin koulukohtainen työ:

 • ala- ja yläkoulujen sekä lukion opiskeluhuoltoryhmissä toimiminen ja toiminnan kehittäminen
 • koulunkäynnin erityisjärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa
 • opettajien konsultointi asiakkaan asioissa ja sosiaaliseen hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä mm.luokissa tiedottaminen, valistus ja luokan ilmapiirin selvittäminen
 • vanhempainiltoihin osallistuminen
 • koulun ja kodin välisen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen

Yhteyden koulukuraattoriin voi ottaa esimerkiksi

 • oppilas/ opiskelija itse
 • oppilaan / opiskelijan huoltaja
 • oppilaan / opiskelijan ystävä
 • kouluyhteisön jäsen

Koulukuraattorin työkenttään kuuluvat Nakkilan kunnan koulutoimen alaisuudessa oleva esikoulu Pakkalassa, alakoulut, yhteiskoulu ja lukio.

Yhteyden koulukuraattoriin saa sähköpostilla, puhelimitse/ viestein sekä Wilma-järjestelmän kautta.