Vaalit

Viimeksi päivitetty 19.7.2024

Alue- ja kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2022 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16. Nakkilassa valtuutettuja valitaan 29.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Hyvinvointialueesta säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina samanaikaisesti aluevaalien kanssa. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Vuoden 2021 kuntavaaleja ei kuitenkaan koronavirustilanteen vuoksi toimitettu huhtikuussa, vaan 13. päivä kesäkuuta.

Seuraavaksi kunta- ja aluevaalit toimitetaan 13.4.2025.

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan  joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu.Eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään 18.4.2027.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Seuraava presidentinvaali toimitetaan 27.1.2030

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Europarlamenttivaalit järjestetään viiden vuoden välein. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan 10.6.2029.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- sekä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy aina ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä tiistaina klo 16.00. Tämän ajankohdan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

Nakkilan keskusvaalilautakunnan osoite on Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, 29250 Nakkila, puh. 044 747 5809, sähköposti jani.kleemola@nakkila.fi

Tietoa vaaleista tästä.
Ohjeita äänestäjille tästä.