Aloittaminen ja luvan voimassaolo

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Rakennustöiden aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty. Rakennustyö on keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja, jos työnjohtajan hyväksyminen peruutetaan tai jos tämä eroaa tehtävästä.

Rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksen, purkamis- ja maisematyöluvan aloittaminen ja voimassaoloaika

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain mukainen toimenpidekielto.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi.

Rakennustyöt on myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu, lupa tai hyväksyntä raukeaa, ellei sen voimassaoloaikaa anota jatkettavaksi ennen kolmen vuoden määräajan umpeen menoa. Luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten voidaan pidentää enintään kahdella vuodella.