Ohje luvan hakemiseen

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:

 • selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, (esim. kauppakirja, lainhuutotodistus, vuokrasopimus yms.)
 • rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset (3 sarjaa), jotka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Pääpiirustuksilla tarkoitetaan asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksia.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös:

 • ote alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta sekä kiinteistörekisterin ote ja tarvittaessa tonttikartta, jos ne eivät jo ole rakennusvalvontaviranomaisen käytettävissä; tarvittavat kartat voi tilata Nakkilan kunnan hallinto-osastolta
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä;
 • energiaselvitys;
 • selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista;
 • pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta;
 • muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavia olennaisia selvityksiä, joita mm. ovat:
  • kaupparekisteriote, mikäli hakijana on osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • rakennushankeilmoitus, RH-1 ja tarvittaessa RH-2
  • selvitys naapurin kuulemisesta/suostumuksesta; voidaan kirjata myös asemapiirustukseen
  • mahdollinen poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu
  • tieliittymälupa, mikäli rakennushanke edellyttää uuden liittymän tekemistä yleiselle tielle
  • suunnitelma jätevesien johtamisesta, jollei ole mahdollista liittyä kunnan verkkoon
  • kosteudenhallintasuunnitelma
  • vastaavien työnjohtajien hakemukset

Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella (hakemus ke6666) Nakkilan kunnan kotisivuilta kohdasta rakennusvalvonnan lomakkeet. Lomakkeita saa myös kunnan rakennustarkastuksesta.

Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija (asuinrakennushankkeissa vähintään rakennusmestari-tasoinen koulutus). Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja (asuinrakennushankkeessa haettava jo hakuvaiheessa) ja muut-työnjohtajat (kiinteistön vesi- ja viemärirakennustöistä, ilmanvaihtolaitteiston rakennustöistä vastaava sekä muiden eritysalojen rakennustöistä vastaavat). Lisäksi on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous on pidettävä ennen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lupa-asioissa neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja