Rakennustarkastus

Viimeksi päivitetty 5.12.2018

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (tekninen valiokunta) alainen. Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että rakentaminen täyttää olennaiset tekniset vaatimukset ja että rakentamisen laatu on korkeatasoista

 • rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista
 • rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan
 • rakennus sopii rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
 • suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet otetaan huomioon
 • rakentaminen edistää kestävää kehitystä.

Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat

 • rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että se täyttää olennaiset tekniset vaatimukset. Hyvä suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa rakennushankkeessa. Rakennuksen suunnittelu on usean suunnittelijan yhteistyötä. Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaa pääsuunnittelija, joka myös koordinoi suunnittelijoiden toimintaa. Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä on oltava kunnan  rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja.

Rakennusvalvonnan lomakkeet    

Linkkejä