Varhaiskasvatusmaksut

Viimeksi päivitetty 4.4.2023

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2023 ALKAEN

Varhaiskasvatukseen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Muutoksen taloudelliset vaikutukset

Muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa. Maksutuotot alenee noin 29 prosenttia verrattuna vuoden 2021 asiakasmaksutuottoihin. Maksutuottojen menetys kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa hoidossa olla nuorimmasta lapsesta enintään 295 € kuukaudessa, lasta koskevaa 28 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen hoito). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2023 alkaen seuraavat:

Perheen
henkilö-
määrä
Tuloraja
1.8.2023
euroa/kk
Maksu-
prosentti
1.3.2023
Tuloraja
1.8.2022
euroa / kk
Maksu-
prosentti
1.8.2022
2 3874 10,7 % 2913 10,7 %
3 4988 10,7 % 3758 10,7 %
4 5675 10,7 % 4267 10,7 %
5 6353 10,7 % 4777 10,7 %
1 7028 10,7 % 5284 10,7 %

Nakkilan kunnan varhaiskasvatusmaksut 1.3.2023 alkaen:

Hoitoaika keskimäärin viikossa Kuukausimaksu
prosentteina tulojen ja 
perhekoon mukaisesta 
enimmäismaksusta

€ / kuukausi

   
1. yli 35 viikkotunnin varhaiskasvatus 100 % 295€    
2. 26–35 viikkotunnin varhaiskasvatus 87 % 256 €    
3. 21–25 viikkotunnin varhaiskasvatus 73 % 215 €    
4. 17–20 viikkotunnin varhaiskasvatus 60 % 177e    
5. 1–16 viikkotunnin varhaiskasvatus 45 % 132  €    

maksuihin liittyviä tarkennuksia:

  • Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon palvelusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden

Tilapäiset hoitomaksut

Jos lapsi on tilapäisesti varhaiskasvatuksessa  1 – 5 pv kuukaudessa

1 –   alle 6 h    15 e/pv

  1. yli 5 h 20 e/pv