KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten

Kirjoitettu 16.1.2023

NAKKILAN KUNTA

ympäristöasiantuntija

Kari Ylikoski 16.1.2023

KUULUTUS

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 19.12.2022 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa- ja ym­pä­ristölupa-asian Nakkilan kun­nan Villilän kylässä sijait­sevan kiinteistön Villilä 531-417-1-127 määräalalla Villilä M601, 531-417-1-127-M601. Hakemus koskee maa-aineslu­paa kalliokivi­aineksen ottamiseen sekä ympäristö­lupaa kiven louhintaan ja murskauk­seen. Maa-ainesten otta­mis­ta koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympä­ris­tölupahakemus käsitellään maa-ai­nes­­lain 4a§:n mukaisesti yhdessä ja ratkaistaan samalla päätök­sellä teknisessä valiokun­nassa, joka toimii Nakkilan kun­nan ym­­päristönsuo­jeluviran­omai­sena.

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n omistaman määräalan pinta-ala on noin 37 hehtaaria, josta maa-ai­nesten ottamisalu­eeksi on suunniteltu noin 6 hehtaarin alue. Maa-ai­nesten otta­missuunnitelman mukaan ottamisalueelta 20 vuoden ai­kana otettava kiviainesmäärä on noin 600 000 kiinto­kuutiometriä kalliota ja noin 50 000 kiintokuutiometriä moree­nia. Kuoritut pintamaat käytetään alueen maisemointiin maa-ai­nesten otta­misen päätyttyä.

Ympäristölupahakemuksen mukaan kiven murskausta tehdään siirrettävällä kalustolla 50-100 päivää vuodessa jaksoit­tain. Ki­ven louhinta ja murskaus tehdään arkisin kello 6-22 ja lauan­taisin kello 6-17. Toimintaan liittyvää liikennöintiä voidaan lu­pa­hakemuksen mukaan tehdä päivittäin klo 6-22.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Nakkilan kunnan­virastolla ympäristönsuojelussa. Ne, joiden oikeutta tai etu­a tä­mä lupa-asia saattaa koskea, voivat tehdä lupakäsittelyä varten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oi­keus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mieli­piteet toimitetaan 17.2.2023 mennessä kirjallisena Nakkilan kun­­nan tekniselle valiokunnalle PL 50 29251 NAKKILA. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivulla 16.1. – 17.2.2023.

Kari Ylikoski

p. 044 747 5885

kari.ylikoski@nakkila.fi