Kunnanhallitus

Viimeksi päivitetty 27.7.2023

Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

 1. Huolehtia kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelusta ja kehittämisestä
 2. Antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kuten suunnittelusta, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, henkilöstöpolitiikasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta
 3. Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista ja ohjeiden noudattamista
 4. Asettaa alaistensa toimielinten ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita
 5. Johtaa ja valvoa kunnan arkistointia ja sen keskusarkistoa
 6. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 7. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja toimivat kunnan edun mukaisesti
 8. Huolehtia alueiden käytön suunnittelusta (MRL 20 §)

valtuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan

 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioon ottamisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta ja
 2. Antaa viimeistään helmikuussa valtuustolle kunnallislaissa tarkoitettu luettelo kunnan jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

valtuuston päätöksiä täytäntöönpannessaan

 1. Antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet
 2. Huolehtia päätösten tiedottamisesta ja
 3. Huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä

kunnan etua valvoessaan

 1. Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia
 2. Antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
 3. Seurata niiden kuntainliittojen, kuntien edustajainkokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata ja valvoa niissä olevien kunnan edustajien toimintaa.

Kunnanhallitus

Jäsen Bragge Eetu
yrittäjä
Varahenkilö:
Lukka Ari-Pekka
Jäsen Lankinen Satu
Palvelusihteeri
Kivikarintie 17
29280 Järvimaa
0405334162 Varahenkilö:
Nummelin Arja
Jäsen Rantala Eero Varahenkilö:
Viinamäki Mervi
Jäsen Kalliokorpi Sari
koneenhoitaja
Satoveräjäntie 61
29250 NAKKILA
0443364243 Varahenkilö:
Virtanen Jarmo
Jäsen Aalto Harri
toimitusjohtaja
Präskintie 16 as 15
29250 NAKKILA
0408234200 Varahenkilö:
Naski Mervi
Puheenj. Lukka Heli
diakoniatyöntekijä
Mäkipolku 10
29250 NAKKILA
0407310058 Varahenkilö:
Vettenranta Taija
Varapuheenj. Hakala Vilho
insinööri
Eskolantie 2D
29250 NAKKILA
0400395807 Varahenkilö:
Lintikko Martti