Kunnanhallitus

Viimeksi päivitetty 19.11.2018

Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

 1. Huolehtia kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelusta ja kehittämisestä
 2. Antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kuten suunnittelusta, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, henkilöstöpolitiikasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta
 3. Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista ja ohjeiden noudattamista
 4. Asettaa alaistensa toimielinten ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita
 5. Johtaa ja valvoa kunnan arkistointia ja sen keskusarkistoa
 6. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 7. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja toimivat kunnan edun mukaisesti
 8. Huolehtia alueiden käytön suunnittelusta (MRL 20 §)

valtuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan

 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioon ottamisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta ja
 2. Antaa viimeistään helmikuussa valtuustolle kunnallislaissa tarkoitettu luettelo kunnan jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

valtuuston päätöksiä täytäntöönpannessaan

 1. Antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet
 2. Huolehtia päätösten tiedottamisesta ja
 3. Huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä

kunnan etua valvoessaan

 1. Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia
 2. Antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
 3. Seurata niiden kuntainliittojen, kuntien edustajainkokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata ja valvoa niissä olevien kunnan edustajien toimintaa.

Kunnanhallitus

Jäsen Ahola Kelpo
myyntipäällikkö
Varahenkilö:
Nurminen Petri
Jäsen Lukka Heli
sairaanhoitaja
Varahenkilö:
Salo Rami
Jäsen Tarmo Eija
toimistosihteeri
Varahenkilö:
Lankinen Satu
Jäsen Viinamäki Mervi
hitsaaja
Varahenkilö:
Myllykoski Päivi
Jäsen Virtanen Jarmo
yrittäjä
Tattarantie 42
29250 NAKKILA
0500597259 Varahenkilö:
Nieminen Marko
Puheenj. Aalto Harri
seurapalvelujohtaja
Präskintie 16 as 5
29250 NAKKILA
0408234200 Varahenkilö:
von Frenckell Asta
Varapuheenj. Pöysti Martti
maanviljelijä
Kaasmarkuntie 239
29250 NAKKILA
0500880069 Varahenkilö:
Suomalainen Ola