Kuulutus

Kirjoitettu 11.4.2024

Maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, Kuljetus Jokiset Oy 277/11.01.00.04/2023

Kuljetus Jokiset Oy hakee Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa soran ja hiekan sekä siltin ja saven ottamiseen. Toiminta sijoittuu kiinteistöille 531-401-6-273 ja 531-418-2-106. Alueella on ollut maa-aineslupa, joka on päättynyt 31.12.2023. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.4. – 20.5.2024 Nakkilan kunnan internet-sivuilla https://nakkila.fi/ sekä kunnan­virastolla ympäristönsuojelussa.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Nakkilan kunnan kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 50, 29251 Nakkila tai sähköpostitse kirjaamo@nakkila.fi ennen kuulutusajan päättymistä 20.5.2024. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero 277/11.01.00.04/2023.

Kuulutus on julkaistu 11.4.2024 Nakkilan kunnan internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.4.2024.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa p. 044 701 3351, riikka.niemenmaa@pori.fi