Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 29.4.2024 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 18.4.2024 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 3.5.2024 alkaen. Nakkila  15.4.2024 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja

Maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, Kuljetus Jokiset Oy 277/11.01.00.04/2023 Kuljetus Jokiset Oy hakee Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa soran ja hiekan sekä siltin ja saven ottamiseen. Toiminta sijoittuu kiinteistöille 531-401-6-273 ja 531-418-2-106. Alueella on ollut maa-aineslupa, joka on päättynyt 31.12.2023. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.4. – 20.5.2024 Nakkilan kunnan internet-sivuilla […]

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.6.2024 ALKAEN Porin seudun jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 26.3.2024 §3 alueen jätetaksan. Jätetaksaan on lisätty biojätteen kuljetuksen tyhjennysmaksut. Taustalla on jätelain muutos, jonka myötä biojätteiden keräys ja kuljetus siirtyvät kuntien vastuulle. Taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta […]

Nakkilan kuntaJULKIPANOILMOITUSMRL142§Rakennusvalvonta 3.4.2024 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 5§Viitasaari Markus Tapani MikaelAlsela Nina Pauliina531-401-6-47 ANOLAN JA KYRKHOLMIN YUusikuja 24529250 NAKKILAUusi rakennusOmakotitaloLupanro 2024-3 6§Fingrid Oyj531-405-10-3 LAMMAINENVoimalaitoksentie 6029250 NAKKILAUusi rakennusSähköasemaLupanro 531-2024-4 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 5.4.2024Tämä ilmoitus on julkipantu 4.4.2024 – 17.4.2024 ilmoitustaululle

ILMOITUS KUULUTUKSESTA  Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 27.3.2024 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/1040/2024. Väylävirastolle annettu päätös koskee rata-alueen maaperän puhdistamista rata-alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävien kunnostustöiden yhteydessä ja työn yhteydessä syntyvien haitta-ainepitoisten maiden käsittelyä Kokemäellä, Harjavallassa, Nakkilassa ja Ulvilassa kiinteistöillä 271-871-3-2, 79-871-1-1, 531-871-1-1, 531-871-3-1, 886-871-2-1. […]

Nakkilan kunta asettaa Kurkelansuon taajamaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen julkisesti nähtäville MRL § 62:n ja MRA § 30:n mukaisesti. Osayleiskaavan muutos koskee voimassa olevan osayleiskaavan mukaista maa-ainesten ottoaluetta (EO-1) sekä osin myös valtatietä 2. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134 hehtaaria. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat osin valtion (valtatie 2), Nakkilan kunnan sekä yksityisomistuksessa. Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat […]

Asia: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu Kuulutus on nähtävillä 15.3.2024–17.6.2024. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen. Kuulemisasiakirjoja ovat: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista Tausta-asiakirjoja ovat: tulvariskien alustavan arvioinnin tausta-asiakirjat (saatavilla […]

Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee jätetaksaa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2024. Taksa sisältää aiemman taksan (ekomaksut, sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvät maksut sekä Hangassuon jätekeskuksen ja lajitteluasemien maksut) lisäksi uutena osiona biojätteen erilliskeräysvelvoitteeseen liittyvän taksan. Taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. […]

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen vaalipäivä toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00–20.00. 1. vaalin ennakkoäänestys järjestetään 17.–23.1.2024:17.–19.1.2024 klo 10.00–18.0020.–21.1.2024 klo 9.00–15.0022.–23.1.2024 klo 10.00–18.00 Mahdollinen 2. vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00–20.00. Mahdollisen 2. vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2024:31.–2.2.2024 klo 10.00–18.003.–4.2.2024 klo 9.00–15.005.–6.2.2024 klo 10.00–18.00 Vaali- ja ennakkoäänestyspaikkana Nakkilassa toimii:Nakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuonePorintie 4, 29250 Nakkila Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen (Salo, Somero). Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.