JULKIPANOILMOITUS MRL142§ Rakennusvalvonta 28.10.2022 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 50§ Rieppola Petri Tapani Rieppola Mirka Marjaana 531-416-2-416 VIIKKALA Anolantie 88 29250 NAKKILA Uusi rakennus Sauna 531-2022-37 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 1.12.2022 Tämä ilmoitus on julkipantu 30.11.2022–15.12.2022 ilmoitustaululle.

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro ESAVI/26603/2022 Hakija Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP OyDnro ESAVI/26603/2022Asia Rinnakkaispolttolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.11.2022–2.1.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi (avautuu uudessa välilehdessä), mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteeiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 17.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa […]

Asia: Ilmoitus päätöksestä Aluehallintovirasto, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Oy Kromatek Ab Dnro ESAVI/37556/2021 Päätösnro 331/2022 Asia Pintakäsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen, Nakkila Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.11.–15.12.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi , mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.1.2023 ALKAEN Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Taksa muodostuu kahdesta osasta: ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvästä sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvästä taksanosasta. Ekomaksun osalta taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin […]

Porin seudun jätehuoltomääräykset uudistettavana Porin seudulla on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen perustuen jätelain muutokseen. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Yhtenäiset määräykset koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Harjavallan kaupunkiin suunnittelemaa rinnakkaispolttolaitoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Alla on linkki kuulutukseen ja perusteltuun päätelmään. www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4.11.2022 saakka. Alla on linkki kuulutukseen. Kuulutus Kuulutukseen ja päätelmän […]

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 27.6.2022 seuraavan asemakaavan: Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutos. Samassa yhteydessä valtuusto on hyväksynyt Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä koskevat katusuunnitelmaehdotukset. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/ Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä. 18.8.2022 Nakkilan valtuusto   Asemakaavan muutoksen voimaantuleminen

Asia: KUULUTUS VALMIIN SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma rikkidioksidin varoituskynnyksen ylittyessä Harjavallassa Kuulutus_lopullinensuunnitelma_10.8.2022 ja Toimintasuunnitelma_julkinen_4.8.2022 Kuulutus ja toimintasuunnitelma on nähtävillä 10.8.2022 – 19.9.2022 Nakkilan kunnan verkkosivuilla ja Nakkilan kunnanvirastolla, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Asia: Kuulutus täydennetyn YVA-selostuksen nähtävillä olosta, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys Kuulutus, STEP Oy, YVA-selostus täydennys ja Mielipidelomake_STEP Oy, YVA-selostus täydennys Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosivuilla 2.9.2022 saakka. Kuulutukseen ja YVA-selostuksen täydennyksen paperiversiokopioon voi tutustua Nakkilan kunnan kirjaamossa, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina.