Tiedote Ruskilan koulun muutos- ja lakkauttamistarpeesta

Kirjoitettu 26.4.2022

Sivistysvaliokunta on käsitellyt Ruskilan koulun muutos- ja lakkauttamistarve asiaa 19.4.2022 pidetyssä kokouksessa.

Ruskilan koulun äkillinen ja ennakoimaton oppilasmäärien romahdus on pakottanut tarkastelemaan kriittisesti oppimisen ja opettamisen järjestämistä koulussa tulevana syksynä.

Koulun oppilasmäärä on ollut laskusuuntainen: lukuvuonna 2020-2021 oppilasmäärä oli 30, kuluvana lukuvuotena 25 ja lukuvuoden 2022-2023 oppilasmäärä on vahvistunut 16 oppilaaksi 4.3.2022. Oppilasennusteiden mukaan koulun oppilasmäärä jatkaa laskuaan; odotettavissa ei ole oppilasmäärän kasvua ennusteajanjakson 2031 aikana. Koulussa ei ole aloittamassa yhtään 1.-luokkalaista ensi syksynä.

Koulutilojen käyttöaste nykyisellään on noin 20%. Kuitenkin kaikki tilat ovat käytössä ja tarpeettomia kustannuksia syntyy kiinteistö-, lämmitys- ja siivouskuluista. Mikäli koulun toimintaa jatketaan ensi lukuvuotena 16 oppilaalla, jää koulutilojen käyttöaste vaatimattomaksi vain 13%, kunnan keskiarvon ollessa noin 50%.

Koulun kulut ovat korkeat verrattuna kunnan muihin kouluihin. Oppilaskohtainen toiminnan järjestämisen kustannus on Ruskilan koulussa 10 264 euroa, kunnan keskiarvon ollessa 7 458 euroa per oppilas ilman Ruskilan koulun vaikutusta. Kustannus on kunnan korkein.

Toimintaympäristön äkilliseen muutokseen reagoitiin ja vaihtoehtoja oppimisen ja opettamisen järjestämiseksi ensi syksynä on etsitty. Vaihtoehdoista keskusteltuaan Talouden tasapainotus-työryhmä on kokouksessaan 14.3.2022 antanut suosituksen Ruskilan koulun toiminnan muutoksesta ja oppilaiden sulauttamisesta osaksi Viikkalan koulun oppilasryhmiä elokuusta 2022 alkaen ja täten Ruskilan koulun lakkauttamisesta. Viikkalassa koulun oppilasmäärä ensi syksynä on 40 oppilasta, Ruskilan koulun 16 oppilasta voidaan sulauttaa nykyisiin opetusryhmiin, jolloin Viikkalan koulun oppilasmäärä kasvaisi 56 oppilaaseen.

Yhteistoimintalain 1333/2021 alainen neuvottelu sivistysjohtajan ja Ruskilan koulun henkilöstön välillä järjestettiin 21.3.2022. Yhteistoimintamenettelyyn ryhdyttiin kun oli todettavissa, että muutos mahdollisesti aiheuttaisi henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia.

Neuvottelun tuloksena pöytäkirjaan merkittiin henkilöstön yksimielisenä ehdotuksena Ruskilan koulun oppilaiden yhdistäminen Viikkalan kouluun elokuusta 2022 lähtien. Koulun henkilöstö on mahdollista sijoittaa vakinaisina kunnan työntekijöinä toisiin kouluihin, josta he ovat ilmoittaneet toiveensa 7.4.2022 mennessä.

Vuorovaikutuksellinen tiedotus- ja kuulemistilaisuus kuntalaisille järjestettiin 29.3.2022 Ruskilan koululla, jossa kuntalaisille varattiin mahdollisuus osallistua palveluja koskevaan päätöksentekoon jo valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.

Lasten oikeuksien julistuksen mukaisesti ja lapsivaikutusten arvioimiseksi Ruskilan koulun oppilaille toteutettiin kysely 4.4.2022. Kyselyyn vastasi 15 koulun 16 mahdollisesti siirtyvästä oppilaasta. Tuloksissa tuli vahvasti esiin oppilaiden sopeutuminen muutostilanteissa: noin 90% oppilaista katsoi voivansa opiskella missä tahansa muussa koulussa.

Sivistystoimialalle oppilaiden siirto ja koulun lakkauttaminen toisi merkittävät vuotuiset säästövaikutukset:

167 500€ tuntikehyssäästö

 16 000€ kiinteistöhoitokulujen säästö

 39 115€ puhtaus- ja ruokapalvelut toimintakulujen säästö

yhteensä 222 615€ euroa vuodessa

Edellyttäen että kaikki koulun 16 oppilasta kuljetettaisiin Viikkalan kouluun, toisivat koulukuljetukset lisäkustannuksia keskimäärin yhteensä noin 24 000 euroa, vuosittaisen kokonaissäästön noustessa noin 200 000 euroon.

Ruskilan koulurakennuksen käyttömahdollisuuksia pohditaan kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Koulurakennus on ikäisekseen hyvässä kunnossa ja käyttövalmis, kunnossapitotyöt on tehty ajallaan. Koulun piha-alue täyttää monipuolisesti välituntiliikkumisen ja opetukselliset tarpeet. Tällä hetkellä tarkoituksena on säilyttää koulu sellaisenaan, tulevia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeita ja väistötiloja silmälläpitäen.

Sivistysvaliokunta päätti kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle Ruskilan koulun lakkauttamista ja oppilaiden siirtoa Viikkalan kouluun elokuusta 2022 alkaen.

Asian käsittely siirtyy seuravaksi kunnanhallitukselle, hallituksen kokous pidetään 2.5.2022.

Lisätietoja antaa tarvittaessa sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander, p. 040 7755 978, riikka.kuusisto-kajander@nakkila.fi