Tiedote lähiopetukseen palaamisesta

Kirjoitettu 11.5.2020

Perusopetukseen liittyvät rajoitukset puretaan ja lähiopetus alkaa 14.5. Se toteutetaan normaaliolojen lainsäädännön ja opetusjärjestelyjen mukaisesti. Nakkilassa lähiopetusjärjestelyissä huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisohje sekä Opetushallituksen ohje. Ohjeistukset huomioiden järjestettävään lähiopetukseen on turvallista palata.

Yleistä asiaa hygieniaan liittyen

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa. Kouluissa on tehostettu kosketuspintojen siivoamista, ja ruokailutilanteiden hygieniaan kiinnitetään myös erityistä huomiota.

Vain terveenä varhaiskasvatukseen tai kouluun

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Yleistä lähiopetukseen liittyen

Oppilaiden välisiä kontakteja pyritään vähentämään erilaisin porrastuksin, oppilasryhmiä jakamalla, ruokailujärjestelyitä muuttamalla ja ryhmien sekoittamista välttämällä. Osa oppitunneista voidaan pitää ulkona tai korvaavissa tiloissa koulun lähellä. Koulupäivät eivät siis välttämättä ole työjärjestyksen mukaisia. Järjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarkemmin. Suunniteltuja luokkaretkiä ja leirikouluja ei pääsääntöisesti toteuteta, joitakin lähialueen retkiä on mahdollista toteuttaa.

Lähiopetusjakson aikana opettajat keskustelevat poikkeustilanteen aiheuttamista tuntemuksista oppilaiden kanssa. Kouluissa myös selvitetään osaamiseen, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon liittyvät tarpeet, joiden perusteella suunnitellaan seuraavaa lukuvuotta. Oppilashuollon palvelut eli koulukuraattorit ja koulupsykologi ovat saatavilla ja ottavat oppilaita vastaan joko koululla tai etänä.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa tai ryhmäkohtaisesti ruokasalissa. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Myös välituntien osalta on suunniteltu porrastusta, jotta turvavälejä on mahdollista noudattaa suositusten mukaan.

Aamu- ja iltapäivähoito ja aamu ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivähoitoa ja -toimintaa järjestetään tarpeen mukaan Kirkonseudun koululla.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan myös kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. Myös puhtaushuoltoa tullaan tehostamaan.

Perusopetuksen poissaolokäytänteet

Poissaoloihin liittyvät normaalit käytänteet. Huoltajan tulee anoa lupaa poissaoloon ennalta ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus, oppilaan tai samassa taloudessa asuvan henkilön riskiryhmäläisyys. Ainoastaan siinä tapauksessa, että terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), voidaan opetus antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta.

Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon. Näissä tilanteissa pitää huoltajan olla suoraan yhteydessä rehtoriin. Huoltajan mahdollisuus ottaa oppilas kotiopetukseen ei ole suositeltava ratkaisu kahden viikon jakson vuoksi. Kaikissa tapauksissa tulee ennen lukuvuoden päättymistä palauttaa koululle sieltä lainassa olevat tarvikkeet, kuten oppikirjat ja tietokone, sekä tyhjentää koulun pulpeteista ja lokeroista oppilaan omat tarvikkeet.

Koulukuljetukset

Koulut tiedottavat Wilman kautta koulukohtaisista tarkemmista käytänteistä vielä erikseen 12.5.2020 mennessä. Koulukuljetukset pyritään järjestämään koulukohtaisesti ja tavallista väljemmin turvavälit huomioiden. Etenkin isompien oppilaiden toivotaan kulkevan esimerkiksi polkupyörillä, mikäli se vain on mahdollista.

Lukion jatkaminen etäopetuksessa

Lukiokoulutusta koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen eli 14.5.2020 lukien opetusta ja ohjausta järjestetään lukiolainsäädännön mukaisesti ottaen huomioon valtioneuvoston 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen suositus opetuksen järjestämisestä kevätlukukauden loppuun etäopetuksena sekä viranomaisten koronapandemiaa koskevat suositukset ja ohjeet, joiden avulla varmistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus. Nakkilan lukio jatkaa etäopetuksessa 14.5.2020 alkaen aina kouluvuoden loppuun asti.

Lukuvuoden päätös

Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5. Silloin lähiopetuksessa oleville oppilaille annetaan lukuvuositodistukset. Myös stipendit ja muut vastaavat jaetaan päätöspäivänä. Varsinaisia juhlia ei pidetä, vaan oppilaat kokoontuvat luokittain. Koulut tiedottavat päätöspäivästä erikseen. Lomalla oleville oppilaille lukuvuositodistus voidaan postittaa, huoltajia pyydetään olemaan näissä tilanteissa suoraan yhteydessä rehtoriin. Nakkilan lukion uusien ylioppilaiden lakituksen ajankohta tullaan tiedottamaan lähiaikana.