Kuulutus taajamaosayleiskaavan vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 13.6.2024

Nakkilan kunta asettaa Rajamäen taajamaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen julkisesti nähtäville MRL § 62:n ja MRA § 30:n mukaisesti.

Taajamaosayleiskaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Nakkilan Rajamäessä, Nakkilan ja Ulvilan välisen kuntarajan tuntumassa. Suunnittelualue rajautuu pääasiassa kaikissa ilmansuunnissa metsäalueisiin. Suunnittelualue on pääosin metsämaastoa sekä maa-aineksen ottoaluetta. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta.

Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 13.6.–13.7.2024 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa 

https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää muistutuksia valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana, osoitteeseen 
Nakkilan kunnanhallitus, PL50, 29251 Nakkila, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Nakkilan kunnanhallitus

13.6.2024