Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 21.3.2024

Nakkilan kunta asettaa Kurkelansuon taajamaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen julkisesti nähtäville MRL § 62:n ja MRA § 30:n mukaisesti.

Osayleiskaavan muutos koskee voimassa olevan osayleiskaavan mukaista maa-ainesten ottoaluetta (EO-1) sekä osin myös valtatietä 2. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134 hehtaaria. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat osin valtion (valtatie 2), Nakkilan kunnan sekä yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 21.3.–20.4.2024 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa 

https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää muistutuksia valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana, osoitteeseen 
Nakkilan kunnanhallitus, PL50, 29251 Nakkila, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Nakkilan kunnanhallitus

21.3.2024