Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta

Kirjoitettu 23.11.2023

Nakkilan kunta asettaa Masiantien alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL § 65:n ja MRA § 27:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee alueen kiinteistöjen 531-895-1-2885 Järvitien-Masian paikallistie ja 531-407-1-113 Mäki-Muntti. Asemakaavamuutoksessa palsta A osoitetaan Masiantien katualueeksi vastaamaan alueella jo toteutunutta maankäyttöä ja palsta B osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi, kun Kuritun tasoristeys poistuu ja Masiantien tielinjaus siirtyy uuden alikulun yhteyteen.

Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 23.11.–23.12.2023 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa 

https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-asemakaavat

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää muistutuksia valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana, osoitteeseen 
Nakkilan kunnanhallitus, PL50, 29251 Nakkila, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nakkila.fi.

Nakkilan kunnanhallitus

23.11.2023