Kuulutus

Kirjoitettu 26.11.2021

KUULUTUS

 

Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan 23.11.2021 te­ke­mä ym­­pä­ristönsuojelulain mukainen päätös

Tekninen valiokunta on myöntänyt Maanrakennus Jouko Kärk­känen Oy:lle toistai­sek­si voimassa olevan ympäristöluvan kier­­rätysbetonin, -tiilen ja -asfaltin murskausta varten Nak­­kilan kun­nan Ruskelan kylässä sijaitsevalle kiin­teistölle Selkämetsä 531-413-2-73 ja sen viereiselle kiinteis­töl­le Jokimetsä 531-413-3-139.

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan jul­kai­semalla kuulutus kun­­­­­­nan verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 26.11.2021. Päätös katsotaan tul­leen yleisesti tie­toon seitse­män­tenä päivänä kuulutuksen jul­kaisemisesta eli tie­doksisaan­tipäivä on 3.12.2021.

 Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosi­vulla 26.11.2021–3.1.2022 ja päätös on luettavissa linkistä: https://nakkila.fi/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat/ sekä nähtävillä Nakkilan ympä­ris­tönsuojelussa kun­nanvirastolla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallin­to-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on oh­jeet muutok­sen­hakuun. Valitusaika päättyy 3.1.2022.

Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski

puh: 044 747 5885, sähköposti: kari.ylikoski@nakkila.fi