Kuulutus

Kirjoitettu 1.11.2021

KUULUTUS

 Jyrki Välimäen tekemä eläinsuojaa koskeva il­moi­tus, joka käsitellään ympäristönsuojelulain 28 §:n mukai­sesti ympäristölupa-asiana 

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa on pantu vireille Jyrki Välimäen tekemä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen eläinsuojan ympäristölupahakemus. Eläinsuoja si­jaitsee Nakkilan Leistilän kylässä kiinteistöllä 531-406-2-23, osoitteessa Koulupolku 30.

Lupahakemus koskee tilalla olevan vanhan sikalan muuttamista hiehokasvattamoksi, jonka eläinpaikkojen määrä on: hiehot (12-24 kk) 100 kpl, vasikat (6-12 kk) 50 kpl ja vasikat (alle 6 kk) 40 kpl.

Hakemuksen mukaan lanta varastoidaan kuivalanta­na (varas­to­ti­la 560 m3), lietelan­ta­na (varastotila 920 m3) ja kuivikepoh­jalantana (varastotila 150 m3). Lannan levitykseen käytettävä peltopinta-ala on yh­teensä 180 ha, josta omaa peltoa on 46,5 ha ja vuokrapeltoa 130,5 ha. Alueella ei ole asema- tai yleis­kaavaa ja eläinsuoja sijoit­tuu pohjavesialueelle. Eläinsuojan lä­hellä ei ole luonnon­suojelualueita eikä muinaismuistoja.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Nakkilan kunnanviraston tek­nisessä toimessa 1.11. – 10.12.2021 välisen ajan. Ne, joiden oikeutta tai etua tämä lupa-asia saattaa koskea, voivat tehdä lupakäsittelyä varten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöil­lä ja yhteisöillä on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena 10.12.2021 mennessä osoitteella: Kari Ylikoski PL 50 29251 NAKKILA tai sähköpostilla kari.ylikoski@nakkila.fi. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivulla 1.11. – 10.12.2021.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristöasiantuntija Kari Yli­koski p.044 747 5885, kari.ylikoski@nakkila.fi