Kuulutus

Kirjoitettu 30.8.2021

NAKKILAN KUNTA

ympäristöasiantuntija

Kari Ylikoski 30.8.2021
sähköposti: kari.ylikoski@nakkila.fi           puhelin: (ma ja pe) 044 747 5885           osoite: PL 50  29251 NAKKILA              

Kuulutus

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 26.8.2021 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille ympäristöluvan muutosasian omis­tamallaan, Nak­­kilan kun­nan Ruskelan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Selkämetsä 531-413-2-73. Samalla hakemuksella on pantu vireille ympäristölupa-asia Selkämetsän viereisellä, Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n omistamalla kiinteistöl­lä Jokimetsä 531-413-3-139.

Kiinteistöllä Selkämetsä 531-413-2-73 on voimassa oleva kiven­lou­hinnan ja -murskauksen ympäristölupa. Vireille tullut ym­pä­ristölupahakemus koskee kier­rätysbetonin, -tiilen ja -asfaltin murskausta tiloilla Selkämetsä ja Jokimetsä. Betonin, tiilen ja asfaltin murskaus tulee olemaan oma toimi ja sitä ei tulla se­koit­tamaan alueella tapahtuvaan kivenmurskaukseen.

Ympäristönsuojelulain mukaan kier­rätysbetonin, -tiilen ja -as­faltin murskaus tarvitsee ympäristöluvan. Koska vuosittain kä­siteltävä materiaalimäärä on alle 50 000 tonnia, lupa ratkais­taan Nakkilan kunnan ym­­päris­tön­suo­jeluviranomaisena toi­mi­vassa tek­nisessä valiokunnassa.

Selkämetsä-kiinteis­tön pinta-ala on 11,14 hehtaaria ja sen vie­reisen Jokimetsä-kiinteis­tön pinta-ala on 5,12 hehtaaria. Ympä­ristölupahakemuksen mukaan kier­rätysbetonin, -tiilen ja -as­fal­tin murskausta tehdään siirrettävällä kalustolla 3-6 kuu­kaut­ta vuodessa tarpeen mukaan. Murskaus tehdään ar­ki­sin klo 6-18 ja lauantaisin klo 6-17. Toimintaan liittyvää liiken­nöintiä voi­daan lupahakemuksen mukaan tehdä päivittäin klo 6-22.

Hakemus­­asiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Nakkilan ympä­ris­tönsuojelussa kun­nanvirastolla. Ne, joiden oikeutta tai etu­a tämä lupa-asia saattaa koskea, voivat tehdä lupakäsittelyä var­ten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mie­­lipiteet toimitetaan 8.10.2021 mennessä kirjallisena Nakki­lan kunnan tekniselle lautakunnalle PL 50 29251 NAKKILA. Tä­mä kuulutus pidetään nähtävillä Nakki­lan kun­nan kotisivulla 30.8.2021 – 8.10. 2021.

Kari Ylikoski