Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 6.11.2019

MAA-AINEKSEN OTTAMISLUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Nakkilan kunnan tekninen valiokunta antaa 7.11.2019 päätöksen Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aineksen ottamislupa-asiassa. Lupapäätös koskee maa-aineksen ottamisen jatkamista Nakkilan kunnan Viikalan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Hiekkamaa 531-416-2-556.

Päätös on nähtävissä ympäristöasiantuntijan työhuoneessa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on asianosaisilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua tämä päätös saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asioissa yleistä etua. Muutos päätökseen on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan valitusaikana Turun hallinto-oikeudelle. Ohjeet muutoksenhausta annetaan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä julkipanoilmoitus pidetään nähtävänä Nakkilan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla 6.11.2019 – 5.12.2019.

Kari Ylikoski