Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 4.2.2021

VARELY/308/2021

1.2.2021

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).

KUULUTUS

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoitosuunnitelman laadinnasta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena
on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja toinen osa Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020–2026 päivitettiin vuonna 2020. Nyt on käynnissä suunnitelman kolmannen osan, toimenpideohjelman, päivittäminen. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman kolmannen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2022–2027-ehdotuksesta. Lisäksi toimenpideohjelmaa taustoittavat tausta-asiakirjat.
Ehdotus ja muu kuulemisen aineisto on saatavilla Internet-sivulla www.lausuntopalvelu.fi, jossa on myös tiedot palautteen antamiseksi. Ehdotus ja muu aineisto löytyy myös verkkosivulta
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 14.5.2021 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta otsikolla Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi,
postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku,
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, ovatko toimenpideohjelma ja merenhoidon ympäristöselostus riittäviä
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Ympäristöarviointi huomioi myös aiempien vaiheiden kuulemisen yhteydessä annetut lausunnot. Ympäristöarviointi koko merenhoitosuunnitelmasta laaditaan lopullista merenhoitosuunnitelmaa koottaessa, ja siinä huomioidaan edellisissä kuulemisissa saatu palaute.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela@ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen@ely-keskus.fi

Turussa 1. päivänä helmikuuta 2021
Varsinais-Suomen ELY-keskusKuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Saamenkieliset kuulutukset:

Kuulutettavana oleva asiakirja ja siihen liittyvä tausta-asiakirja on sähköisenä luettavissa osoitteessa:

Ehdotus löytyy myös verkkosivulta https://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Kuuleminen on käynnissä 1.2.–14.5.2021 välisen ajan.

Ilmoitus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Meddelande

Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons gällande dokumenten från och med den 1.2 fram till den 14.5.2021. Materialet och anvisningar om hur man ger respons finns tillgängliga på webbadressen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard

Ystävällisin terveisin

Titta Lahtinen

suunnittelija / planerare

Vesiyksikkö / Vattenenhet

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

NMT-centralen i Egentliga Finland, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Åbo

titta.lahtinen@ely-keskus.fi

puh./tel. 0295 023 054, vaihde / växel 0295 022 500

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi