Omaishoito

Viimeksi päivitetty 13.8.2020

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajana voi olla puoliso, omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki myönnetään myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoitajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta omaishoitajaksi soveltuva. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta.

Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin. Otathan itse selvää omaishoidon tuen vaikutuksista etuuksiisi ja paljonko voit lisäksi ansaita.

Omaishoidon toimintaohje ja myöntämisperusteet

​​Hakemuksen täyttäminen ja palautus

  • Täytä omaishoidon tuen  hakemus
  • Mikäli haluat hakemuksen postitse kotiisi, otathan yhteyttä palveluohjaajaan
  • Palauta täytetty ja allekirjoitettu hakemus palveluohjaajalle (palautusosoite on hakemuksessa)

Hakemuksen käsittely ja päätös

  • Omaishoidon palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sovitte yhdessä ajan omaishoidon tuen arviointiin kotona. Kotikäynnillä selvitetään hoidettavan hoidon tarve ja sitovuus hoito- ja palvelusuunnitelman avulla.
  • Viranhaltija (vanhustyön johtaja) tekee päätöksen omaishoidon tuesta, joka käsitellään moniammatillisessa työryhmässä.
  • Saat päätöksen omaishoidon tuesta postitse. Päätöksen ollessa myönteinen, maksetaan omaishoidon tuki sovitusta ajankohdasta lukien, aikaisintaan hakemuksen jättämisestä seuraavan kuukauden alusta.
  • Palveluohjaaja tekee vielä kotikäynnin myönteisen päätöksen jälkeen. Kotikäynnillä käsitellään vielä toimintaohjeessa mainitut asiat sekä omaishoitajalle tarkoitetut eri tukimuodot. Saat myös lisätietoja vapaiden järjestämisestä sekä mahdollisten keskeytysten ilmoittamisesta.