Neuvonta ja ohjaus

Viimeksi päivitetty 30.9.2020

Palveluneuvonta

Palveluneuvontaan otetaan yhteyttä, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Nakkilan kunnan tarjoamista palveluista, yksityisistä tarjolla olevista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan.

Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.

Tiedote 30.9.2020

Palveluohjaus

Palveluohjauksessa pyritään löytämään asiakkaan voimavarat ja ohjaamaan hänet niitä tukevien palvelujen äärelle. Palveluohjauksen ensisijainen tehtävä on tukea ikääntyvien hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Palveluohjaus vastaa palvelutarpeiden selvittämisestä ja oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden määrittämisestä ja järjestämisestä. Tarvittaessa tilanne arvioidaan uudelleen.

Palveluohjaukseen kuuluu mm. asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen peruskartoitus ja konkreettisten tuen ja palvelujen yhdistäminen. Palvelukokonaisuutta koordinoitaessa asiakkaan omat voimavarat ja läheisten resurssit ovat lähtökohtana.

Palveluohjaus on tärkeää erilaisissa muutos- ja siirtymävaiheessa, kuten pyrittäessä tukemaan iäkkään kotona asumista. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja yksilöllisiin tarpeisiin kohdennettujen palveluiden avulla ennalta ehkäistä raskaamman palvelutarpeen syntyä ja maksimoida viive säännöllisiin ja raskaampiin asumispalveluihin siirtymisessä.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikäihmisen tuen ja avuntarpeen kartoittamista. Arviointi tehdään pääasiassa aina asiakkaan kotona, jolloin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat selvitettyä asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden sekä päivittäisistä toimista selviytymisen. Käynnillä arvioidaan millaisen avun turvin ongelma olisi ratkaistavissa ja onko esimerkiksi kotihoidon tai tukipalveluiden tarvetta. Tarvittaessa käynnillä avustetaan myös erilaisten etujen ja tukien hakemisessa.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakkaan lisäksi esimerkiksi omainen, ystävä tai naapuri. Yhteydenottamisesta tulisi keskustella aina ensin asianosaisen kanssa. Tärkeintä kuitenkin on, ettei ikäihmistä jätetä yksin ongelmiensa kanssa, joten yhteydenotto on mahdollista tehdä myös nimettömänä.

Lisätietoa omaishoidosta ksthky:n -sivulta