Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Viimeksi päivitetty 3.5.2019

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980) 25 § velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan mahdollisesti palveluntarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä.

Ilmoituksen voi tehdä myös kuka tahansa yksityishenkilö, joka on huolissaan iäkkäästä henkilöstä. Ilmoitus voi tulla kyseeseen, jos epäilee iäkkään henkilön olevan avun tai tuen tarpeessa.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto tulee tehdä puhelimitse virka-aikana kunnan sosiaalipäivystykseen numeroon 044 7475 849 ja virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen kautta Satakunnan sosiaalipäivystykseen. Hätäkeskuksen numero on 112.

Kiireetön ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti tällä lomakkeella. Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla palveluohjauksen numeroon 044 7475 988.

25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.