Kuulutus väyläviraston ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta

Kirjoitettu 26.6.2024

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman:
Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila.


Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla
Nakkilan kunnan alueelta tasoristeykset Koivero, Juhela, Tynikurkela,
Tattara, Kurittu ja Ruhade. Korvaavat yhteydet toteutetaan olemassa olevien
ja uusien rakennettavien katu- ja maantieyhteyksien sekä kahden rakennettavan alikulkusillan kautta.

Nähtävilläolo

Kuulutus on nähtävillä 26.6. – 26.7.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi

Suunnitelma pidetään nähtävillä 26.6.2024 – 26.7.2024 osoitteessa https://
vayliensuunnittelu.fi/s/wjjh/nahtavillaolo.

Lisätietoja antaa
Mikko Heiskanen (Väylävirasto),
puh. 0295343808, mikko.heiskanen(at)vayla.fi