Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 16.3.2021

NAKKILAN KUNNAN VUODEN 2021 KAAVOITUSKATSAUS

 

Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan   8.3.2021 § 42 hyväksynyt Nakkilan kunnan vuoden 2021 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä Nakkilan kunnan hallinto- ja talousosastolla sekä kunnan kotisivulla www.nakkila.fi/asuminen ja kaavoitus/kaavoitus ja tontit.

17.3.2021

Nakkilan kunnanhallitus

NAKKILAN KUNTA
KAAVOITUSKATSAUS 2021
Kunnanhallitus 8.3.2021
2
SISÄLLYSLUETTELO
1. KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOLLISUUS 3
2. KAAVAMUODOT 3
3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 3
4. KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET PÄÄPIIRTEITTÄIN 4
5. MAAKUNTAKAAVAT, YLEISKAAVAT JA MUUT YKSITYISKOHTAISTA
KAAVOITUSTA OHJAAVAT PÄÄTÖKSET 4
5.1. Satakunnan maakuntakaava 4
5.2 Yleiskaava 5
5.3 Rakennusjärjestys 5
5.4 Muut kaavoitusta ohjaavat päätökset 5
6. VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET 6
7. TONTTIVARANTO 9
8. VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT, KAAVAMUUTOKSET,
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT
SUUNNITELMAT 9
8.1 Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset 9
8.1 Tulevat kaavahankkeet 10
8.1 Maankäyttösopimukset 10
3
1. KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOLLISUUS
Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla
on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.
2. KAAVAMUODOT
1. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden valmistelusta
huolehtii ympäristöministeriö.
2. Maakuntakaava käsittää tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin
perustuvan yleispiirteisen suunnitelman alueiden käyttämisestä
eri tarkoituksiin. Maakuntakaavasta Satakunnassa vastaa
Satakuntaliitto.
3. Yleiskaava laaditaan yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä muun
maankäytön suunnittelemiseksi. Yleiskaava sisältää pääpiirteet
alueen käyttämisestä er i atrkoituksiin mm.a sumiseen, elinkeinotoimintaan,
virkistykseen se kä liikennettä, vesihuoltoa ja
muita yleisiä tarpeita varten. Yleiskaavan, joka käsittää koko kunnan
alueen tai osan siitä (osayleiskaava), hyväksyy valtuusto.
4. Asemakaavassa osoitetaan eri tarkoituksiin aiottujen alueiden
kuten rakennusmaan, liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden
rajat. Asemakaavan hyväksyy valtuusto.
5. Rantarakentamisen edellytykset vastaavat vanhan rakennuslain
6 a §:ää. Ranta-asemakaavasta on pääosin voimassa, mitä
asemakaavasta säädetään.
3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI
Maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan 1.1.2000. Kaavamuotoja
ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Tulevana muutoksena
todettakoon, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus
on käynnistetty.
Turun hallinto-oikeus käsittelee valitukset kunnan kaavapäätöksistä.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
4
Valtuusto on päättäny t kokouksessaan 24.9.2012/41 § maankäyttöja
rakennuslain mukaisen ratkaisuvallan delegoinnista hyväksyessään
teknisen toimen johtosäännön.
4. KAAVOJEN KÄSITTELYVAIHEET PÄÄPIIRTEITTÄIN
1. Asemakaava tulee vireille esim . aloitteesta, kunnanhallituksen
päätöksestä tai kaavoitussopimuksen hyväksymisestä.
2. Kunnanhallitus antaa kaavan laatijan tehtäväksi valmistella luonnoksen.
3. Kunnanhallitus ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis-
ja arviointisuunnitelma n ja mahdollisesti kaavaluonnoksen
nähtäville.
4. Kunnanhallitus antaa kaavan laatijan tehtäväksi valmistella luonnoksen.
5. Kaavaluonnos asetetaan nähtäväksi mielipiteitten esittämistä
varten.
6. Kunnanhallitus käsittelee esitetyt mielipiteet ja antaa kaavan laatijan
tehtäväksi valmistella kaavaehdotuksen.
Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja
siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot.
7. Kunnanhallitus käsittelee saadut muistutukset ja lausunnot.
8. Kunnanhallitus tekee ehdotuksen valtuustolle asemakaavan hyväksymiseksi.
9. Valtuusto hyväksyy asemakaavan. Päätöksestä voi tehdä perustellun
valituksen Turun hallinto-oikeudelle.
Maanomistajat ja kaikki ne, joiden oloihin kaavaratkaisulla on vaikutusta,
voivat esittää mielipiteensä kaavan laatimisvaiheessa. Kaavaehdotuksen
ollessa nähtävillä maanomistajat ja kuntalaiset voivat
tehdä kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta.
Mielipiteet ja muistutukset seuraavat kaava-asiakirjoja koko
käsittelyn ajan.
5. MAAKUNTAKAAVAT, YLEISKAAVAT JA MUUT YKSITYISKOHTAISTA
KAAVOITUSTA OHJAAVAT PÄÄTÖKSET
5.1. Satakunnan maakuntakaava
5
Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa 17.12.2009/20§. Ympäristöministeriö
hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan 30.11.0211, ja
kaava tuli voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
13.3.2013. Maakuntakaava laadittiin kokonaismaakuntakaavana.
Maakunnan liitto täydentää ja uudistaa koko maakuntaa
koskevaa suunnitelmaa teemoittain valtakunnallisten ja maakunnallisten
tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on vahvistettu ympäristöministeriössä
13.2.2014 ja kaava tuli voimaan korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Vaihemaakunta 2 on
hyväksytty Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja
kaava tuli voimaan 20.9.2019.
Maakuntakaava, Satakuntaliiton maakuntakatsaus sekä Satakunnan
vaihemaakuntakava 1 ja lö2y tyvät osittesta:
http://www.satakuntaliitto.fi
5.2 Yleiskaava
Nakkilan kunnna taajamaosayleiskaava 2053 jtaaajamaosayleiskaavan
tarkistus tulivat voimaan 5.10.2017.
Yleiskaavakartta ja kaavamääräykset ovat nähtävillä kunnanviraston
hallinnon ja talouden toimialalla sekä kunnan kotisivuilla
kohdassa – palvelut – asuminen ja kaavoitus – kaavoitus ja tontit
– yleiskaava.
5.3 Rakennusjärjestys
Valtuusto no yhväksynyt uudne rakennusjärjestyksen
10.12.2001/90 §. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002
lukien. Viimeiset muutokset on hyväksytty 13.6.2011/26 § ja ne
ovat tulleet voimaan 1.8.2011.
5.4 Muut kaavoitusta ohjaavat päätökset
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
Valtuuston
Nakkilan kunnan strategia #nakkilastoori
Nakkilan kunnan visio on olla paras paikka yhdistää työ- ja
perhe-elämä. Strategian neljä painopistettä ovat ketterä rakentaminen
sekä asumisen jal iikkumisen helppous, Arantlian
puisto ja sen jokiseutu, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten
tukeminen & kehittäminen sekä perheiden ja työyhteisöjen
hyvinvointi ja yhteistyö.
6
6. VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET
Seuraavalla sivulla on luettelo voimassa olevista asemakaavoista ja
niiden muutoksista korttelialueittain vahvistuspäivämäärän mukaisessa
järjestyksessä.
Voimassa olevista asemakaavoista on ajantasarekisteri ja -kartasto
kunnanvirastossa. Numeerista kaavayhdistelmää pidetään ajan tasalla
konsultin toimesta. Kaavayhdistelmä on tarkasteltavissa osoitteessa
https://kaavao.asemakaava.fi/fi/map/nakkila/.
Uusimpia hyväksyttyjä asemakaavoja on nähtävissä kunnan internet-
sivuilla osoitteessa www.nakkila.fi – Asuminen ja kaavoitus –
Kaavoitus ja tontit – Hyväksyttyjä asemakaavoja.
7
NO KAAVA-ALUE VAHVISTUMIS/
VOIMAANTULO
PVM.
KORTTELIT JA ALUEET
K079 Keskustan kortteleiden 19,
20, 87 ja 90
7.4.2020 Korttelit 19, 20, 87 ja 90
K078 illViltäeno llisuusalue 13.3.2019 Asemakaavamnu utoksella on muodostunut korttelit 266, 267 ja 291
sekä erityis- ja katualuetta
K077 Liikuntakeskus 15.3.2017 Liikuntakeskus ja kortteli 134
K076 Lammainen 3.11.2016 Kortteli 2 (ent. koulu)
K075 Viikkala 3.11.2016 Kortteli 40 (ent. koulu)
K074 Keskusta 13.11.2014 Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 1 ja 4
K073 Keskusta 15.5.2014 Keskustan asemakaavan muutos korttelit 89a ja 264
K072 Viikkala 15.5.2014 Viikkalan asemakaava ja asemakaavan muutos, korttelit 89a ja 90 a
K071 Villilänaho 15.5.2014 Villilänaho asemakaava ja asemakaavamuutos
K070 Säkkimäki 15.5.2014 Säkkimäki asemakaava ja asemakaavan muutos, korttelit 501 ja 502-
maa- ja metsätalousalueita sekä katu- ja virkistysalueita
K069 sKkeusta 6.3.2014 Kortt2e0lei5 ri,l lisp ientalojen ja liikerakennusten korttelialue
K068 Säkkimäki 19.8.2013 Korttelit 538, 539, 548 sekä katu-, puisto- lähivirkistys- ja yhdyskuntateknisten
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue
K067 Keskusta-Mylläri 15.4.2013 Korttelit 143, 144, erillispientalojen korttelialueet ja lähivirkistysalueet
K066 sKkeusta 16.7.2012 Kortt(9ep2läi iväkoti)
K065 SOINILANTIE 17.3.2011 Korttelit 328 – 330 sekä erityis-, katu- ja lähivirkistysaluetta
K064 VUOHIMÄKI 28.1.2010 Kortteli 436 ja liikennealue
K063 SKKEUSTA 30.10.2008 Kortt2e(5lti5e r veyskeskuskortteli)
K062 KESKUSTA JA POHJOISARANTILA
(HOHTARI)
7.2.2008 kortteli 220, korttelin 204 tontti 8, korttelin 205 tontit 9, 10 ja 14, korttelin
219 tontti 4, korttelin 262 tontit 1, 2 ja 6 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta
K061 SOINILA AJ IKRKONSEUTU
20.12.2007 kortteli 327, rakennuspaikat 1 ja 2 sekä lähivirkistys- ja katualuetta
K060 POHJOIS-ARANTILA 24.5.2007 korttelit 208, 216 ja 217 sekä lähivirkistys- ja katualuetta
K059 VILLILÄ 24.5.2007 kortteli 400 sekä katualuetta, puistoaluetta, vesialuetta ja maisemallisesti
arvokasta aluetta
K058 MYLLÄRI 30.3.2006 korttelit 142, 144, 557 lähi virkistys- ja katualue
K057 SKKEUSTA
20.12.2005 KORTTELIT 2, 83, 84, 89A, 91, 106, 107 ja 104 sekä osat kortteleista 4,
16, 19, 20, 86, 87 ja 92 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne ja
erityisalueita
K056 RUSKILA-SÄKKIMÄKI 04.11.2004 korttelit 524-528, 530-533 ja 536 sekä virkistys-, katu ja rautatiealueet
8
K055 LAMMAINEN 17.10.2002 kortteli 2, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
K054 KESKSTUA/VUOHI- 06.05.2002 436, katu- ja liikennealue
K053 KESKUSTA/SOINILA 09.07.2001 289, 290, 291, 301, 315-326
K052 KESKUSTA 12.04.2001 2, 4, 20, 22, 23, 89a, 89b, 91, 92, 106, 107, 401a, 401b, 404, 441
K051 KESKUSTA 16.08.1999 87, 92, 106, 107, 255, 265, 267, 268, 284, 285
K050 SKKEUSTA 21.09.1998 89
K049 KESKUSTA 21.09.1998 20, 88, 90, 98
K048 URSKILA 03.11.1997 542-548
K046 KESKUSTA-MYLLÄRI 11.09.1996 21-23, 36, 37, 133, 139-150, 403, 405-407, 410, 411, 415, 421, 423-431,
556
K047 MLAMAINEN 12.08.1996 1-1151-, 31
K044 KESKUSTA 10.06.1996 89, 200, 203, 205
K045 UUSTARAINL UE 10.06.1996 304
K042 IIVKKALA 19.04.1994 2894,
K041 VIIKKALA 13.09.1993 21V-23V, 34V, 37V-39V, 46, 86-90
K015 RKKIKOKATU 15.02.1990
K023 OVUHIMÄKI 20.12.1989
K001 RHJAAVALLANTIE 10.04.1989
K002 ARUHANIEMI 09.09.1988 213
K016 KESKUSTA 10.05.1988 osa82, 134, m osa82, 134
K025 SKKEUSTA 10.05.1988 m40414,1
K024 SKKEUSTA 16.03.1988 m32
K003 PENTLTAA 21.09.1987 600-61m52, 14
K038 VILLI LÄ 14.08.1987 m400
K017 ESKKUSTA 29.07.19867 m979- 8, 1
K026 VIIKALA 21.10.1985 m28, 29, 37, 38
K020 MASIA/VAPPULA 05.12.1983 133, 415, m40, 133
K012 ÄKSKIMÄKI 30.09.1983o msa 500
K021 PVPAULA 26.09.1983 551-5m554, 4
K032 SUOMINEN 08.04.1982 402, 403, 406-411, 420-431, m31-35, 41, 43-45
K006 POHJOIS-ARANTILA 21.01.1982 291osa, 292, m291
K014 USRKILA 06.10.1981 55347,0 -550
K018 KESKUSTA 07.04.1981 m1, 3, 9, 10, 1 5-24, 26, 28, 29, 38-40, 61, 62, 73, os77, 79, 82, 91, 92, 250-
253, 283, (Ks.toinen K018)
9
K018 KESKUSTA 07.04.1981 1-17, 19-22, 26-28, 31, 32, 34, 38, 39, 73, 82, 84-93, (Ks. toinen K018)
K008 POHJOIS-ARANTILA 13.03.1981 200-205, 207-214, 216-221, 261-262, m90-97, 99-101, 104, 261-263
K013 ÄKSKIMÄKI 24.07.1980 500-551618, -536
K019 AMLMAINEN 28.05.1980 1-28
K036 UUSTARAINL UE 28.12.1978
K030 KESKUSTA 10.08.1978 21-23, 401, 404, 405, m30, 36, 42, 63
K009 KESKUSTA 11.11.1977 36-44, 50-74, 80-83, 91, 92, 255-258, 264-270, 291, m50-57, 60, 64, 75-
68, 80, 254-258, 270, 280-282
K027 TÖRMÄLAIDUN 24.10.1977 m27, 54, 55
K028 ÖRTMÄLAIDUN 07.10.1976 m2550,- 53
K010 RKKIONSEUTU 22.01.1976 287-28m92, 75
K037 UUSTARI 28.05.1974 303003,01 ,3 -314
K011 KIRKONKYLÄ 28.03.1974 270-282, 283, m253, 256, 259, 260
K031 RKKIONKYLÄ 27.03.1972 255-260
K029 IIVKALA 20.05.1970 1-46
K035 KIRKON1K3Y4L Ä m850.1, 969 31.0
K040 KIRKONSEUTU 04.09.1967 94-99, 100A, 101, 102A, 103
K039 RKKIONSEUTU 31.12.1959
7. TONTTIVARANTO
Nakkilan kunnassa on vapaita omakotitontteja 41 kappaletta, vuosina
2000–2019 omakotitontteja on myyty yhteensä 77, keskimäärin 1-9 kappaletta/
vuosi. Omakotitontit sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella ympäri
Nakkilan kuntaa.
Yritystontteja on tarjolla on tarjolla yhteensä 23–33 kappaletta. Tontit
sijoittuvat ympäri Nakkilaa ja ovat erikokoisia. Yritystonteissa on pääsääntöisesti
TY-merkintä eli tontit ovat teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialuetta.
8. VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT, KAAVAMUUTOKSET, MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET
JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
8.1 Vireillä olevat kaavat ja kaavamuutokset
Nakkilan kunnassa on vireillä seuraavat asemakaavan muutokset:
1) Keskustan kortteleiden 106 ja 107 asemakaavamuutos
10
2) Tervasmäen asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tammikuussa
2019. Asiasta ei jätetty mielipiteitä. Kaavan valmistelu on edennyt luonnosvaiheen
valmisteluun. aVltuusto onp äättänyt kokokusessaan
16.12.2019 siirtää Tervasmäen asemakaavan kunnallistekniikan rakentamista
vuodella eteenpäin.
8.1 Tulevat kaavahankkeet
Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen -hankkeen suunnittelusta
ja toteuttamisesta seuraa todennäköisesti tarve muuttaa asemakaavaa
Suutarinmäentien alueella (suunnittelutyön aloitus 2021).
8.1 Maankäyttösopimukset
Nakkila kunnan alueella ei ole voimassa tai laadinnassa maankäyttösopimuksia.
Nakkilassa 9.3.2021

NAKKILAN KUNNANHALLITUS
kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela vs. hallintojohtaja Elina Lehtonen